Kva er Vevang Produksjon?Vevang Produksjon AS er ei vekstbedrift for arbeidstakarar som treng tilrettelegging i arbeidslivet. 
Verksemda vart skipa i 1990 som ei produksjonsretta verksemd VTA
(varig tilrettelagt arbeid) 
og utvida med AFT avdeling (arbeidsførebuande trening) 1. oktober 1994.
 

Vi leverer 2 typar tenester til NAV og kommune:

VTA
Vevang Produksjon AS, VTA skal skape varige arbeidsplassar for arbeidstakarar som treng ein tilrettelagt arbeidsplass.

AFT
AFT er eit arbeidsmarknadstiltak som skal bidra til å avklare deltakaren sitt høve til å komme inn på den ordinære arbeidsmarknaden.

 

Kven kan søkje plass ved Vevang Produksjon AS ?
    • Personar som ikkje får ordinært arbeid og som har rett til uføretrygd. 
    • Personar som har fått si arbeidsevne nedsett og som treng hjelp til å komme tilbake i jobb eller utdanning.
   
Tilbodet er til alle aldersgrupper opp til pensjonsalder.

 
logo nav 2-compressed.png

Kva tiltak høver for den enkelte ?
Det lokale NAV-kontoret gir råd om kva tiltak som kan vere aktuelle for den einskilde arbeidssøkjar.