Alle tilsette i Vevang Produksjon AS, og alle som handlar på vegne
av verksemda, skal opptre i tråd med allmenne etiske normer og
gjeldende lovverk.
Føremålet med dei etiske retningslinjene er å gi
vegleiing og støtte til etisk refleksjon.

 Utøving av dei etiske retningslinjene er verkemiddel som fremjar eit
miljø prega av toleranse, likeverd, omsorg for kvarandre ol.
Dette er politikken til Vevang Produksjon AS.